Om Norsk-estisk forening:
Priser for medlemskap:
Enkeltmedlem/hovedmedlem:
250 NOK per år
Pensjonister og studenter:
150 NOK per år
Familiemedlem:
75 NOK per år
Kommuner,bedrifter og foreninger:
500 NOK per år
Norsk-estisk forenings postgirokonto:
0540 084 5486
Henvendelser om medlemskap:
Svein Huseby, Dønskivn. 70 c, 1346 Gjettum, Tlf.: 67 54 38 82, e-post: s.huseby@frisurf.no


Estlands-nytt:
Allment tidsskrift for Estlands-interesserte
Utkommer minimum tre ganger i året
Redaksjon:

Turid Farbregd
Granvägen 14 A 36
FI-00270 Helsingfors
Finland
Tlf.: +358 9 477 1 488
E-post: turid.farbregd@kolumbus.fi

Else-Jannike Kuum
Vækerø terrasse 10 B
N-0282 Oslo
Tlf.: 22 50 63 86
Øyvind Rangøy
Kuu 39 - 64
EE 50104 Tartu
Ttlf.: + 372 747 2624
E-post: rangoy@gmail.com
Stoff til Estlands-nytt sendes til: turid.farbregd@kolumbus-fi

Ombrekking og trykking:
AS Prisma Print
Tartu mnt 63
EE 10115 Tallinn
Estland
Tlf.: +372 6115 530
faks +372 6115 531

Annonsepriser:
1/1 side kr 1 200, 1/2 side kr 600 og 1/4 side kr 400

Innledninger, innholdslister og register for tidsskriftet Norsk-estisk kulturnytt 1991-93 og for Estlands-nytt 1996-2002


Styremedlemmer:

Leder:
Tiiu Vilu
Bergerveien 3
N-1408 Kråkstad
Tlf.: 41 41 53 28
E-post: tiiuvilu@yahoo.no

Nestleder:
Roar Paulsrud
E-post: roar@fjellbruk.no
Sekretær:
Arne Ramstad
Delerudbakken 4A
1400 Ski
Tlf.: 64 87 07 67
E-post: ai-rams@frisurf.no

Kasserer:
Svein Huseby (henvendelser om medlemskap)
Dønskiveien 70 c
1346 Gjettum
Tlf.: 67 54 38 82 & 90 64 09 37
E-post: s.huseby@online.no

Styremedlemmer:
Guro T. Gjerstadberget
E-post: gurouro@gmail.com

Tiina Toomel Wiker
Tlf.: 46 66 90 70
E-post: emilkarl@c2i.net

Varamedlem:
Kaarina Ritson
E-post: ritson@online.no

Valgkomité:
Arne U. Sandvig
Enger
1860 Trøgstad
Tlf.: 69 82 66 13

Martin Killi
Gamleveien 27a
1406 Ski
Tlf.: 64 87 01 13 & 64 87 01 13
E-post: m-killi@frisurf.no

Øyvind Berge

Revisor:
Arne U. Sandvig
Enger
1860 Trøgstad
Tlf.: 69 82 66 13

Vedtekter for Norsk-estisk forening:

Vedtatt på konstituerende møte 27.4.95, endret på årsmøtene 18.3.97, 26.3.98, 23.3.99, 13.03.02 og 10.03.05.

1. Navn
Foreningens navn er Norsk-estisk forening, forkortet NEF, og på estisk Norra-Eesti Ühing.
Foreningen har hele landet som virkefelt.

2. Formål
Foreningen skal arbeide for å spre kunnskap om norske og estiske samfunnsforhold og kultur, fremme vennskap og samarbeid mellom Norge og Estland.

3. Medlemskap
3.1
Alle som vil arbeide for foreningens formål kan bli medlemmer. Lag og organisasjoner kan stå tilsluttet NEF som støttemedlemmer.
3.2
Medlemskap opphører etter eget ønske eller hvis medlemskontingenten ikke er betalt. Styret kan ekskludere et medlem dersom dette opptrer på en måte som skader foreningen eller forbindelsen mellom Norge og Estland. Det endelige vedtak skal godkjennes av årsmøtet.

4. Årsmøtet
4.1
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 20. januar. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 2 uker i forveien sammen med årsberetning, revidert regnskap, saksliste, budsjettforslag, forslag til kontingent og valgkomiteens innstilling. På årsmøtet skal behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Arbeidsprogram, kontingent og budsjett

5. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og ett varamedlem.
6. Valg av valgkomite
7. Valg av revisor
Beslutninger fattes med alminnelig flertall, der hvert medlem og hvert kollektivt tilsluttet medlem (lag og organisasjoner) har en stemme hver. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Vedtak som fattes på årsmøtet trer i kraft med umiddelbar virkning.
4.2
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling gjøres av styret senest 3 uker i forveien.

5. Styret
5.1

Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer, og ett varamedlem. Leder, sekretær og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, kasserer og ett styremedlem velges det andre året - alle for to år. Varamedlem velges for ett år.
5.2
Styret leder foreningen etter de retningslinjer som er fastsatt i vedtektene og andre vedtak på årsmøtet.
5.3
Styret kan nedsette de faggrupper det finner nødvendig.
5.4
Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, herav enten leder eller nestleder.

6. Økonomi
Grunnlaget for foreningens økonomi:
a) Medlemskontingent
b) Offentlig støtte
c) Gaver, sponsorer
d) Salg av skrifter og effekter

7. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort en spesiell innsats innenfor foreningens formål. Utnevnelse foretas av årsmøtet etter forslag fra styret.
Æresmedlemmene betaler ikke kontingent, men har alle medlemsrettigheter.
Æresmedlemmer nevnes ved navn i årsberetningen.

8. Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan gjøres av årsmøtet med 3/4 flertall. Ved oppløsning skal eventuelle aktiva overføres til et annet organ i Norge eller Estland med tilsvarende målsetting.