Om foreningen

Norsk-estisk forening skal arbeide for å spre kunnskap om norske og estiske samfunnsforhold og kultur og fremme vennskap og samarbeid mellom Norge og Estland


Priser for medlemskap:
Enkeltmedlem/hovedmedlem:
300 NOK per år
Pensjonister og studenter:
200 NOK per år
Familiemedlem:
75 NOK per år
Kommuner,bedrifter og foreninger:
750 NOK per år
Organisasjonsnummer:
995 412 993

Norsk-estisk forenings postgirokonto:
0540 08 45486

Registrert adresse:

Sørvangen 14B 0282 Oslo

Henvendelser om medlemskap:
Erik Hernes, Plassen 36, 3919 Porsgrunn
Mob.: 95 77 19 24 E-post: nefkasserer@gmail.com

Styremedlemmer:
Leder:
Kadri-Liis Wist
470 25 428
Kadriliis017@hotmail.com
Nestleder:
Janne Knutsen Stokken
983 64 757
jannestokken@gmail.com
Styremedlemmer:
Maria Djomina
473 67 927
djominam81@gmail.com

Maija-Liisa Aas

maija.liisa.aas@gmail.com

Sekretær:

Else-Jannike Kuum
93 01 42 48
elsekuum@gmail.com

Varamedlem:

Else Berit Eikeland

Revisor:

Arne U. Sandvig
Enger
1860 Trøgstad
Tlf. 69 82 66 13
Mob. 907 75 382
Faks 69 82 67 14

Valgkomité:

Øyvind Rangøy (404 99 502, rangoy@estnorlink.ee)
Henrik Pryser Libell

Estlands-nytt:
Allment tidsskrift for Estlands-interesserte

Redaksjon:

Janne Knutsen Stokken
Lyngvegen 27
2016 Frogner
Tlf.: + 47 47865045
E-post: jannestokken@gmail.com

Else-Jannike Kuum
Vækerø terrasse 10 B
N-0282 Oslo
Tlf.: 22 50 63 86
Øyvind Rangøy
Rangøya
N-6530 Averøy
Tlf.: (+47) 71 70 19 47
Tlf.: + 372 747 2624
Mob.: +47 40 49 95 02
Mob.: +372 56 154 025

E-post: rangoy@estnorlink.ee

Hege Boman Grundekjøn
Baneheivn 17a
4613 Kristiansand
Tlf: +47 482 78 798
E-post hegebgrunde@hotmail.com
Stoff til Estlands-nytt sendes til: estlandsnytt@norsk-estisk.org

Vedtekter for Norsk-estisk forening:

Vedtatt på konstituerende møte 27.4.95, endret på årsmøtene 18.3.97, 26.3.98, 23.3.99, 13.03.02 og 10.03.05.

1. Navn
Foreningens navn er Norsk-estisk forening, forkortet NEF, og på estisk Norra-Eesti Ühing.
Foreningen har hele landet som virkefelt.

2. Formål
Foreningen skal arbeide for å spre kunnskap om norske og estiske samfunnsforhold og kultur, fremme vennskap og samarbeid mellom Norge og Estland.

3. Medlemskap
3.1 Alle som vil arbeide for foreningens formål kan bli medlemmer. Lag og organisasjoner kan stå tilsluttet NEF som støttemedlemmer.
3.2 Medlemskap opphører etter eget ønske eller hvis medlemskontingenten ikke er betalt. Styret kan ekskludere et medlem dersom dette opptrer på en måte som skader foreningen eller forbindelsen mellom Norge og Estland. Det endelige vedtak skal godkjennes av årsmøtet.

4. Årsmøtet

4.1  Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes innen utgangen av mars. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 20. januar. Innkalling til årsmøtet sendes medlemmene senest 2 uker i forveien sammen med årsberetning, revidert regnskap, saksliste, budsjettforslag, forslag til kontingent og valgkomiteens innstilling. På årsmøtet skal behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Innkomne forslag
4. Arbeidsprogram, kontingent og budsjett
5. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer og ett varamedlem.
6. Valg av valgkomite
7. Valg av revisor
Beslutninger fattes med alminnelig flertall, der hvert medlem og hvert kollektivt tilsluttet medlem (lag og organisasjoner) har en stemme hver. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Vedtak som fattes på årsmøtet trer i kraft med umiddelbar virkning.

4.2 Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller en tredjedel av medlemmene krever det. Innkalling gjøres av styret senest 3 uker i forveien.

5. Styret

5.1  Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, to styremedlemmer, og ett varamedlem. Leder, sekretær og ett styremedlem velges det ene året. Nestleder, kasserer og ett styremedlem velges det andre året – alle for to år. Varamedlem velges for ett år.
5.2  Styret leder foreningen etter de retningslinjer som er fastsatt i vedtektene og andre vedtak på årsmøtet.
5.3  Styret kan nedsette de faggrupper det finner nødvendig.
5.4 Styret er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede, herav enten leder eller nestleder.

6. Økonomi
Grunnlaget for foreningens økonomi:
a) Medlemskontingent
b) Offentlig støtte
c) Gaver, sponsorer
d) Salg av skrifter og effekter

7. Æresmedlemskap
Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort en spesiell innsats innenfor foreningens formål. Utnevnelse foretas av årsmøtet etter forslag fra styret.
Æresmedlemmene betaler ikke kontingent, men har alle medlemsrettigheter.
Æresmedlemmer nevnes ved navn i årsberetningen.

8. Oppløsning
Vedtak om oppløsning kan gjøres av årsmøtet med 3/4 flertall. Ved oppløsning skal eventuelle aktiva overføres til et annet organ i Norge eller Estland med tilsvarende målsetting.


Kontakt NEF