Arrangementer Årsmøte

Årsmøte i Norsk-estisk forening 19.03. 2018 kl. 18.00

Norsk-estisk forening 

Årsmøte mandag 19.03. 2018 kl. 18.00 

Sted: Foreningen Nordens lokaler, Harbitzalleen 24, 0275 Oslo 

Kvelden starter med et kulturelt innslag, etterfulgt av en kort pause med enkel bevertning, før selve årsmøtet starter.

 

Årsmøtesaker:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Valg av møteleder, referent og en til å underskrive årsmøtereferatet sammen med referent

 3. Årsberetning 2017

 4. Regnskap 2017

 5. Innkomne forslag

 6. Arbeidsprogram for 2018

 7. Medlemskontingenter: Styret foreslår at kontingentene ikke økes i 2018

 8. Budsjettet for 2018

 9. Valg

 

Presentasjon av Årets estlandsvenn 2017

 

Alle medlemmer med personlige gjester er hjertelig velkommen.

 

Styrets årsberetning for 2017 

Styrets sammensetning:

Leder Janne Stokken, nestleder Kaire Karlsson, sekretær Karoliina Sark, kasserer Erik Teien, styremedlem Mare Voskressenski Siirak, varamedlem Mari Nygård.

 

Etter at nyvalgt nestleder Pål Erik Plaum måtte trekke seg kort tid etter forrige årsmøte, takket Kaire Karlsson ja til å rykke opp fra styremedlem til nestleder. Dermed har foreningen i hele 2017 hatt ett styremedlem for lite. Denne løsningen ble valgt fremfor å avholde ekstraordinær generalforsamling.

Revisor: Arne U. Sandvig.

 

Valgkomité: Kersti Kelder, Henrik Pryser Libell og Bjørn Hasselgård 


Virksomhet og resultater
 

Det har vært avholdt fem styremøter siden forrige årsmøte. To av disse fant sted i Foreningen Nordens lokaler og tre på Peppes Pizza ved Jernbanetorget.  

Medlemsmøter / arrangementer

 

Estlands nasjonaldag 24. februar ble feiret i Markus menighetshus i Schwensens gate. Ca. 70 store og små møtte opp. Estlands ambassadør til Norge, Janne Jõesaar-Ruusalu, holdt tale for dagen. På programmet stod også opptreden ved den estiske dansegruppen i Oslo, Vikingene, og musikalsk innslag ved Iisak Sulev Andreller. Gjestene ble bedt om å ta med fingermat til felles buffet, noe som nok en gang fungerte utmerket. 

Baltiske filmdager i Oslo ble arrangert 21.-22. oktober. Dette var et samarbeid mellom Norsk-estisk forening, Kulturlaget Norge-Latvia og den litauiske foreningen i Oslo. Koordinator fra Norsk-estisk forening side var Else-Jannike Kuum. Det ble vist aktuelle spillefilmer fra de tre baltiske landene, og nytt for i år var et eget barnefilmprogram. Det var bokpresentasjoner av bl.a. Hege Boman Grundekjøn og Jan Kløvstad, og i programmet var det mange spennende filmer fra de tre baltiske landene. 

Estisk skole og barneklubb har i hele 2017 hatt tilhold på Holtet videregående skole, Ekeberg. Lærere har vært Ketlin Maide-Kirkman og Lina Alu-Myhre. Det administrative ansvaret er det Eveliis Lundberg som har hatt, mens Ketlin Maide-Kirkman har vært ansvarlig for søknader om støtte og kontaktperson overfor Estisk institutt. Kaire Karlsson har representert skolen i Norsk-estisk forenings styre. 

Estlandsnytt kom i 2017 ut med ett dobbeltnummer. Redaksjonen har bestått av Øyvind Rangøy, Else- Jannike Kuum, Hege Boman Grundekjøn og Janne Knutsen Stokken. 

Medlemmer: Vi har nå 151 betalende medlemmer (270 medlemmer på distribusjonslisten), hvorav 11 bedrifter/kommuner. 

Æresmedlemmer: Norsk-estisk forening har tre æresmedlemmer: Turid Farbregd, Svein Huseby og Else-Jannike Kuum. 

Økonomi: Driftsresultatet viser kr 1 666,00 i overskudd. 

Nettsiden: Vi har adressen www.norsk-estisk.org. Web-ansvarlig er Øyvind Rangøy og Kersti Kelder. 

Facebook: Dere finner oss også her. Ansvarlige for siden er foreningens styre.

Oslo, 19. februar 2018

For styret

Karoliina Sark

  

Innkomne forslag:

Styret har pr 25. februar 2018 ikke mottatt noen forslag fra medlemmene.

 

Arbeidsprogram for 2018

 1. Fortsette utgivelsen av Estlands-nytt.

 2. Fortsatt satsing på hjemmesiden vår, www.norsk-estisk.org, samt Facebook. Bruke disse mediene mer aktivt til medlemsverving og legge ut mer aktuelt stoff på hjemmesiden.

 3. Annonsere og arrangere nye estiskkurs (Nybegynnerkurs startet opp i februar med 7 deltakere)

 4. Fortsette med estisk skole og barneklubb.

 5. Markere Estlands nasjonaldag.

 6. Fortsette samarbeidet med Eesti Selts Norras og de andre baltiske foreningene.

 7. Arrangere flere medlemsmøter der fokus settes på aktuelle temaer

 8. Prøve å skaffe sponsorer til Estlandsnytt.

 

Valgkomiteens innstilling

Leder

Janne Knutsen Stokke

Ikke på valg

Sekretær

Karoliina Sark

Velges for 2 år

Kasserer

Erik Teien

Velges for 2 år

Styremedlem

Mare Voskressenski Siirak

Ikke på valg

Varamedlem

Mari Nygård

Velges for 1 år

Revisor

Arne U. Sandvig

Velges for 1 år

Valgkomité

Henrik Pryser Libell, Kersti Kelder (leder) og Bjørn Hasselgård

Velges for 1 år

 

Alle er forespurt og har sagt seg villig til å inneha tillitsverv.


Tilføyelse til valgkomiteens innstilling:

 

Valgkomiteen har levert en innstilling der nestledervervet står åpent, men der det til gjengjeldt er ført opp tre styremeldemmer.

 

Leder: Janne Knutsen Stokken (ikke på valg)

Nestleder:

Sekretær: Karoliina Sark (velges for to år)

Kasserer: Erik Teien (velges for to år)

Styremedlem: Mare Voskressenski Siirak (ikke på valg)

Styremedlem: Eveliis Lundberg (velges for to år)

Styremedlem: Ketlin Maide Kirkman (velges for to år)

Varamedlem: Mari Nygård

 

Valgkomite: Kersti Kelder (leder), Henrik Prysel Libell, Bjørn Hasselgård

 

Revisor: Arne Sandvig

 

Alle de spurte er villige til å påta seg verv, og valgkomiteen foreslår at styret blir enige om hvem som skal være nestleder på første styremøte etter årsmøtet.